Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Beli Manastir

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir obuhvaća smanjenje gubitaka pri vodoopskrbi i očuvanje okoliša crnomorskog sliva putem sprječavanja otjecanja sadržaja sabirnih jama u podzemlje na sustavima odvodnje Beli Manastir, Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina.

Izgradnja odvodnje
Nadogradnja UPOV-a i izgradnja solarne sušionice za mulj
Nabava komunalne opreme za sustav odvodnje
Usluge fidic i stručnog nadzora nad gradnjom
Usluge upravljanja projektom, informiranje i vidljivosti
Izrada koncepcijskog rješenja smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe

Svrha projekta

 • smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • poboljšana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Beli Manastir
 • poboljšana vodoopskrba na području pod upravljanjem Baranjskog vodovoda d.o.o.
 • provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU 
 • provedba obveza preuzetih kroz prijavu projekta, odnosno prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava
 • provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC).

Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Beli Manastir

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Komponenta A

Naselje Branjin Vrh
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Branjin Vrh; planira se izgraditi nova sanitarna kanalizacija gravitacijskog načina tečenja (9,81 km) u kombinaciji s tlačnom kanalizacijom (1,95 km) i 4 nove crpne stanice.

Komponenta B

Naselje Šumarina
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Šumarina planira se izgraditi nova sanitarna kanalizacija gravitacijskog načina tečenja (3,56 km) u kombinaciji sa tlačnom kanalizacijom (1,45 km) i 5 novih crpnih stanica.

Komponenta C

Dio naselja Šećerana
Izgradnja nove sanitarne kanalizacije u dijelu naselja Šećerana; gravitacijskog načina tečenja (3,40 km) u kombinaciji s tlačnom kanalizacijom (0,21 km) i 2 nove crpne stanice uz priključke završno s oknom.

Komponenta D

Dio Belog Manastira: dio Osječke i Popovačka ulica
Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Belog Manastira ukupne duljine 1,026 km gravitacijske i 0,234 km tlačne kanalizacije i izgradnja jedne crpne stanice, uz priključke završno s oknom.

Nadogradnja UPOV-a Beli Manastir uključujući izgradnju solarne sušionice mulja​

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Obuhvaća projektiranje i dogradnju sa 8.000 ES na 16.000 ES, s drugog na treći stupanj pročišćavanja s bubnjem za fino poliranje čestica zbog postizanja dobrog stanja vodnog tijela prema fizikalno-kemijskom pokazatelju BPK5 od 4,5mg/l; uz izgradnju solarne sušionice mulja. Radovi unutar ovog Ugovora sastoje se od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) ishođenja odobrenja i dozvola, (3) izgradnja Postrojenja, (4) puštanje Postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) provedba pokusnog rada i dokazivanje ispunjavanja funkcionalnih uvjeta Postrojenja uključivo provedbu tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u zakonski jamčenom roku.

Nabava robe

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Ugovor o nabavi robe “NABAVA KOMUNALNE OPREME“ obuhvaća nabavu standardnog kombiniranog radnog stroja rovokopač/utovarivač: 1 kom; specijalnog vozila “Canal Jet” 8 m3 (Specijalno vozilo za usisavanje i ispiranje zapremine 8 m3): 1 kom; i specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama 8 m3: 1 kom. Procijenjena vrijednost ugovora o nabavi robe iznosi 3.900.000,00 HRK bez PDV-a.

Usluga provedbe informiranja javnosti i vidljivosti projekta

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Usluge informiranja, komunikacije i jačanja vidljivosti u provedbi projekta sufinanciranog EU
sredstvima u okviru ovog ugovora obuhvaćaju usluge informiranja, komunikacije i jačanja vidljivosti
u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima: Projekt aglomeracija Beli Manastir tijekom
pripreme te izvođenja radova.

Sve mjere moraju sadržavati pravilnikom propisane elemente vidljivosti. Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020, od 1. lipnja 2015. godine obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti (operacije) sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) u razdoblju 2014. – 2020. Upute su sastavljene kako bi se osiguralo da projekti (operacije) koje sufinancira Europska unija uključuju mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti građana Unije o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova, kao i o rezultatima i učincima ove podrške.

Aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta obavezni su elementi svakog projekta koji se financira sredstvima EU fondova. Svrha tih aktivnosti je:

 • prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate;
 • podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te objava činjenice da EU sufinancira projekt;
 • podijeliti stečena znanja i iskustva, kako stručna, tako i vezana uz upravljanje projektom.

Usluge upravljanja projektom

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Svrha Usluga za upravljanje projektom je omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta putem sljedećih grupa aktivnosti:

 • Pružanje pomoći Naručitelju u provedbi Projekta;
 • Administriranje provedbe ugovora o radovima i uslugama nadzora te tehničke pomoći u izradi programa upravljanja gubicima te savjetovanje Naručitelja s obzirom na sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora;
 • Izvještavanje Naručitelja;
 • Projektno izvještavanje prema tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU;
 • Omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta i provedbu investicijskih mjera predviđenih Projektom kroz osiguranje usluga upravljanja Projektom;
 • Pružiti podršku Naručitelju, kao krajnjem korisniku, u svim njegovim obvezama vezanim uz provođenje Projekta sufinanciranog kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ iz strukturnih fondova EU, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • Osigurati usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19);
 • Pratiti provedbu ugovora o izvođenju radova i o pružanju usluga te savjetovati Naručitelja s obzirom na sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora;
 • Izvještavati Naručitelja o napretku projekta, potencijalnim rizicima i metodama mitigacije rizika.

Za uspješnu provedbu projekta predviđeno je angažiranje kvalificiranih stručnjaka od strane Naručitelja za upravljanje projektom koji će osiguravati uspješnu komunikaciju između svih sudionika u projektu te uspješnu provedbu projektom predviđenih radova.

Usluge nadzora nad projektom

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Usluge nadzora u okviru ovog Ugovora obuhvaćaju usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektro, geodetski) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata i nadzor u smislu uvjeta Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radova po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga, izdanje 1999.), uvjeta Ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, izdanje 1999.) te usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Svrha ovog Ugovora za Usluge nadzora nad Projektom aglomeracije Beli Manastir je osigurati kvalitetan nadzor nad Projektom i uspješnu provedbu investicijskih mjera predviđenih Projektom kroz nadzor nad provedbom Projekta, uključivo i stručni nadzor, a za:

 • izgradnju sustava odvodnje na području aglomeracije Beli Manastir, i
 • nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Beli Manastir uključujući izgradnju solarne sušionice mulja.

Izrada koncepcijskog rješenja smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe na projektu

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Svrha izrade Koncepcijskog rješenja je optimiziranje cijelog sustava u pogledu korištenja izvorišnih resursa, uštede energije, racionalizacija hidrauličkih odnosa u sustavu, povećanje sigurnosti vodoopskrbnih objekata te smanjenje gubitaka vode.

Temeljom evidentiranog postojećeg stanja i tehničke dokumentacije koja definira postojeću koncepciju vodoopskrbnog sustava, analizirati će se sustav i formirati hidraulički matematički model vodoopskrbnog sustava unutar područja obuhvata.

Projekt u brojkama

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir u brojkama

Ukupno procijenjena vrijednost projekta

0
kuna (bez PDV-a)

Ukupni prihvatljivi troškovi

0
kuna (bez PDV-a)

EU sufinanciranje

0
kuna (bez PDV-a)

Novosti

Pročitajte novosti vezane uz projekt

Najava tiskovne konferencije „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“

Tiskovna konferencija i posjet gradilištu u povodu završetaka radova na izgradnji sustava javne odvodnje Aglomeracije Beli Manastir, održati će se u utorak 06. veljače 2024. godine u Etnološkom centru baranjske baštine na adresi Ul. kralja Tomislava 70, 31300, Beli Manastirs početkom u 11,00 sati.

Mjesečni sastanci Tima za provedbu projekta ˝Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukturena području aglomeracije Beli Manastir˝

Dana 19. lipnja 2023. u PEER centru u prigradskom naselju Šećerana održali su se mjesečni koordinacijski sastanci Tima za provedbu projekta s Izvođačima radova na realizaciji projekta

U sklopu projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Beli Manastir“ održano mini predstavljanje aktivnosti projekta u Osnovnoj školi „Dr. Franjo Tuđman“

Dana 7. lipnja 2023. u Osnovnoj školi „Dr. Franjo Tuđman“ je održano mini predstavljanje aktivnosti projekta na području Aglomeracije Beli Manastir.

Imate li pitanja?

Imate li pitanja vezanih uz ovaj projekt, slobodno na kontaktirajte putem poveznice desno.

Scroll to top