Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Beli Manastir

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir obuhvaća smanjenje gubitaka pri vodoopskrbi i očuvanje okoliša crnomorskog sliva putem sprječavanja otjecanja sadržaja sabirnih jama u podzemlje na sustavima odvodnje Beli Manastir, Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina.

Izgradnja odvodnje
Nadogradnja UPOV-a i izgradnja solarne sušionice za mulj
Nabava komunalne opreme za sustav odvodnje
Usluge fidic i stručnog nadzora nad gradnjom
Usluge upravljanja projektom, informiranje i vidljivosti
Izrada koncepcijskog rješenja smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe

Svrha projekta

 • smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • poboljšana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Beli Manastir
 • poboljšana vodoopskrba na području pod upravljanjem Baranjskog vodovoda d.o.o.
 • provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU 
 • provedba obveza preuzetih kroz prijavu projekta, odnosno prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava
 • provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC).

Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Beli Manastir

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Komponenta A

Naselje Branjin Vrh
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Branjin Vrh; planira se izgraditi nova sanitarna kanalizacija gravitacijskog načina tečenja (9,81 km) u kombinaciji s tlačnom kanalizacijom (1,95 km) i 4 nove crpne stanice.

Komponenta B

Naselje Šumarina
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Šumarina planira se izgraditi nova sanitarna kanalizacija gravitacijskog načina tečenja (3,56 km) u kombinaciji sa tlačnom kanalizacijom (1,45 km) i 5 novih crpnih stanica.

Komponenta C

Dio naselja Šećerana
Izgradnja nove sanitarne kanalizacije u dijelu naselja Šećerana; gravitacijskog načina tečenja (3,40 km) u kombinaciji s tlačnom kanalizacijom (0,21 km) i 2 nove crpne stanice uz priključke završno s oknom.

Komponenta D

Dio Belog Manastira: dio Osječke i Popovačka ulica
Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Belog Manastira ukupne duljine 1,026 km gravitacijske i 0,234 km tlačne kanalizacije i izgradnja jedne crpne stanice, uz priključke završno s oknom.

Nadogradnja UPOV-a Beli Manastir uključujući izgradnju solarne sušionice mulja​

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Obuhvaća projektiranje i dogradnju sa 8.000 ES na 16.000 ES, s drugog na treći stupanj pročišćavanja s bubnjem za fino poliranje čestica zbog postizanja dobrog stanja vodnog tijela prema fizikalno-kemijskom pokazatelju BPK5 od 4,5mg/l; uz izgradnju solarne sušionice mulja. Radovi unutar ovog Ugovora sastoje se od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) ishođenja odobrenja i dozvola, (3) izgradnja Postrojenja, (4) puštanje Postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) provedba pokusnog rada i dokazivanje ispunjavanja funkcionalnih uvjeta Postrojenja uključivo provedbu tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u zakonski jamčenom roku.

Nabava robe

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Ugovor o nabavi robe “NABAVA KOMUNALNE OPREME“ obuhvaća nabavu standardnog kombiniranog radnog stroja rovokopač/utovarivač: 1 kom; specijalnog vozila “Canal Jet” 8 m3 (Specijalno vozilo za usisavanje i ispiranje zapremine 8 m3): 1 kom; i specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama 8 m3: 1 kom. Procijenjena vrijednost ugovora o nabavi robe iznosi 3.900.000,00 HRK bez PDV-a.

Usluga provedbe informiranja javnosti i vidljivosti projekta

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Usluge informiranja, komunikacije i jačanja vidljivosti u provedbi projekta sufinanciranog EU
sredstvima u okviru ovog ugovora obuhvaćaju usluge informiranja, komunikacije i jačanja vidljivosti
u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima: Projekt aglomeracija Beli Manastir tijekom
pripreme te izvođenja radova.

Sve mjere moraju sadržavati pravilnikom propisane elemente vidljivosti. Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020, od 1. lipnja 2015. godine obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti (operacije) sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) u razdoblju 2014. – 2020. Upute su sastavljene kako bi se osiguralo da projekti (operacije) koje sufinancira Europska unija uključuju mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti građana Unije o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova, kao i o rezultatima i učincima ove podrške.

Aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta obavezni su elementi svakog projekta koji se financira sredstvima EU fondova. Svrha tih aktivnosti je:

 • prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate;
 • podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te objava činjenice da EU sufinancira projekt;
 • podijeliti stečena znanja i iskustva, kako stručna, tako i vezana uz upravljanje projektom.

Usluge upravljanja projektom

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Svrha Usluga za upravljanje projektom je omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta putem sljedećih grupa aktivnosti:

 • Pružanje pomoći Naručitelju u provedbi Projekta;
 • Administriranje provedbe ugovora o radovima i uslugama nadzora te tehničke pomoći u izradi programa upravljanja gubicima te savjetovanje Naručitelja s obzirom na sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora;
 • Izvještavanje Naručitelja;
 • Projektno izvještavanje prema tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU;
 • Omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta i provedbu investicijskih mjera predviđenih Projektom kroz osiguranje usluga upravljanja Projektom;
 • Pružiti podršku Naručitelju, kao krajnjem korisniku, u svim njegovim obvezama vezanim uz provođenje Projekta sufinanciranog kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ iz strukturnih fondova EU, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • Osigurati usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19);
 • Pratiti provedbu ugovora o izvođenju radova i o pružanju usluga te savjetovati Naručitelja s obzirom na sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora;
 • Izvještavati Naručitelja o napretku projekta, potencijalnim rizicima i metodama mitigacije rizika.

Za uspješnu provedbu projekta predviđeno je angažiranje kvalificiranih stručnjaka od strane Naručitelja za upravljanje projektom koji će osiguravati uspješnu komunikaciju između svih sudionika u projektu te uspješnu provedbu projektom predviđenih radova.

Usluge nadzora nad projektom

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Usluge nadzora u okviru ovog Ugovora obuhvaćaju usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektro, geodetski) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata i nadzor u smislu uvjeta Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radova po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga, izdanje 1999.), uvjeta Ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, izdanje 1999.) te usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Svrha ovog Ugovora za Usluge nadzora nad Projektom aglomeracije Beli Manastir je osigurati kvalitetan nadzor nad Projektom i uspješnu provedbu investicijskih mjera predviđenih Projektom kroz nadzor nad provedbom Projekta, uključivo i stručni nadzor, a za:

 • izgradnju sustava odvodnje na području aglomeracije Beli Manastir, i
 • nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Beli Manastir uključujući izgradnju solarne sušionice mulja.

Izrada koncepcijskog rješenja smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe na projektu

Opis radova i usluga predviđenih ugovorom

Svrha izrade Koncepcijskog rješenja je optimiziranje cijelog sustava u pogledu korištenja izvorišnih resursa, uštede energije, racionalizacija hidrauličkih odnosa u sustavu, povećanje sigurnosti vodoopskrbnih objekata te smanjenje gubitaka vode.

Temeljom evidentiranog postojećeg stanja i tehničke dokumentacije koja definira postojeću koncepciju vodoopskrbnog sustava, analizirati će se sustav i formirati hidraulički matematički model vodoopskrbnog sustava unutar područja obuhvata.

Projekt u brojkama

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir u brojkama

Ukupno procijenjena vrijednost projekta

0
kuna (bez PDV-a)

Ukupni prihvatljivi troškovi

0
kuna (bez PDV-a)

EU sufinanciranje

0
kuna (bez PDV-a)

Novosti

Pročitajte novosti vezane uz projekt

Veliki iskorak u kvaliteti komunalnog standarda

Održana je uvodna konferencija projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“

Gradonačelnik o važnosti „Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“

Radio reportaža u trajanju 5 minuta sa gostom gradonačelnikom Belog Manastira Tomislavom Robom.

Imate li pitanja?

Imate li pitanja vezanih uz ovaj projekt, slobodno na kontaktirajte putem poveznice desno.

Scroll to top