O projektu

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir

 • Korisnik projekta: Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir
 • Partner u projektu: Grad Beli Manastir
 • Projekt je sufinanciran od strane EU.

Izrada dokumentacije za smanjenje gubitaka pri vodoopskrbi i očuvanje okoliša crnomorskog sliva putem sprječavanja otjecanja sadržaja sabirnih jama u podzemlje. Dodatna svrha ovog projekta je usklađenje s propisima Europske unije o zaštiti okoliša te potpuno ispunjenje obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji glede usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnji.

Sustavi odvodnje

Sustav odvodnje Beli Manastir

U okviru dogradnje sustava odvodnje grada Beli Manastir predviđa se izgradnja razdjelne kanalizacijske mreže u istočnom i zapadnom dijelu Belog Manastira ukupne duljine 1.02 km gravitacijske i 0.3 km tlačne kanalizacije i izgradnja jedne crpne stanice.

Sustav odvodnje Branjin Vrh

U naselju planira se izgraditi nova sanitarna kanalizacija gravitacijskog načina tečenja (9,81 km) u kombinaciji sa tlačnom kanalizacijom (1,95 km) i 4 nove crpne stanice

Sustav odvodnje Šećerana

U naselju se planira izgraditi nova sanitarna kanalizacija gravitacijskog načina tečenja (3,40 km) u kombinaciji sa tlačnom kanalizacijom (0,21 km) i 2 nove crpne stanice.

Sustav odvodnje Šumarina

U naselju se planira izgraditi nova sanitarna kanalizacija gravitacijskog načina tečenja (3,56 km) u kombinaciji sa tlačnom kanalizacijom (1,45 km) i 5 novih crpnih stanica.

Definirani obuhvat projektne dokumentacije i procijenjene vrijednosti izgradnje u Studenom 2018.

Izgradnja odvodnje

Izgradnja 18.029m gravitacijskog cjevovoda, 3.942m tlačnog cjevovoda, 12 crpnih stanica, 850 priključaka – građevinski radovi i ugradnja opreme – 47.503.550,00 kn.

Nadogradnja UPOV-a i izgradnja solarne sušionice za mulj

Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Belog Manastira i izgradnja solarne sušionice za mulj – građevinski radovi i ugradnja opreme – 48.300.865,00 kn.

Nabava komunalne opreme za sustav odvodnje

Standardni kombinirani rovokopač/utovarivač – 1komad, specijalno vozilo Canal-Jet – 1 komad; specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama – 1 komad s testiranjem i obukom – 3.900.000,00 kn.

Usluge fidic i stručnog nadzora nad gradnjom

Konzultant će osigurati zadovoljavajuće izvršenje nadzora radova i osigurati da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu s tehničkim specifikacijama, u utvrđenom roku i unutar ugovorenog proračuna – 3.419.541,00 kn.

Usluge upravljanja projektom

Za uspješnu provedbu projekta predviđeno je angažiranje kvalificiranih vanjskih stručnjaka od strane Naručitelja za upravljanje projektom koji će osiguravati uspješnu komunikaciju između svih sudionika u projektu te uspješnu provedbu projektom predviđenih radova – 840.795,00 kn.

Usluge informiranja i vidljivosti

Ove mjere bira sam naručitelj projekta, a sve u svrhu što boljeg informiranja budućih korisnika vodno-komunalne infrastrukture. Korištene mjere su također moraju biti u skladu sa pravilima navedenim u vodiču o vidljivosti projekta – 365.246,00 kn.

Izrada koncepcijskog rješenja smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe

Preporuka je provesti stvarna mjerenja i predložiti mjere sanacije, rekonstrukcije tj. smanjenje gubitaka u cijelosti, kroz izradu mjerne kampanje i nastavno hidrauličkih analiza – 1.200.000,00 kn.

 • Naziv ugovora:
  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“ KK.06.4.2.46.0001
 • Odluka o dodjeli:
  Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 911-01/18-01/69 URBROJ:  517-09-2-1-2- 19-15 od 15. listopada 2019. godine
 • Broj ugovora:
  Klasa: 911-01/18-01/69 Urbroj: 517-09-2-1-2-19-15 (PT1) Klasa: 325-04/18-08/0000196 Urbroj: 374-1-13-19-17 (PT2)
 • Datum potpisa ugovora:
  25.11.2019.
 • Posredničko tijelo razine 1:
  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB: 19370100881
 • Posredničko tijelo razine 2:
  Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001
 • Korisnik:
  Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir, OIB: 15843910109
 • Odgovorna osoba Korisnika:
  Krunoslav Rob, dipl.oec.
 • Razdoblje provedbe:
  najranije počevši od 01.01.2014. do 31.12.2022.
 • Razdoblje financiranja:
  započinje od dana stupanja Ugovora na snagu, a najkasnije do 30.06.2024.
 • Ukupni iznos Projekta:
  145.853.703,75 HRK s PDV-om
 • Ukupni prihvatljivi troškovi:
  116.682.963,00 HRK bez PDV-a
 • Bespovratna sredstva:
  84.133.031,72 HRK (72,10%)
 • Najniži iznos izdatka za
  podnošenje u Zahtjevu za
  nadoknadu sredstava:
  300.000,00 HRK
 • Iznos predujma:
  Predujam nije predviđen ugovorom.
 • Naziv ugovora:
  Ugovor o sufinanciranju projekta „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir”  KK.06.4.2.46.0001
 • Ugovorne strane:
  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB: 19370100881
  i
  Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB:28921383001
  i
  Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir (Isporučitelj vodne usluge), Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir, OIB:15843910109
  i
  Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir, OIB: 39912056947
 • Broj ugovora:
  Klasa: 911-01/18-01/69 Urbroj: 517-09-2-1-2-19-19 (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)
  Klasa: 325-04/18-08/0000196 Urbroj: 374-1-13-19-18 (Hrvatske vode)
  Klasa: 325-01/18-01/01, Ur. broj: 2100/01-03-19-3 (Grad Beli Manastir)
  Klasa: (nema broja), Ur. Broj: 01-1415/19 (Baranjski Vodovod)
 • Datum potpisa ugovora:
  25.11.2019.
 • Odgovorne osobe:
  dr.sc. Tomislav Ćorić (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)
  mr.sc. Zoran Đuroković (Hrvatske vode)
  Krunoslav Rob (Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir)
  Tomislav Rob (Grad Beli Manastir)
 • Udjeli i iznosi sufinanciranja (bez PDV-a):
  MZOIE 43,33% 14.103.885,22 HRK
  Hrvatske vode 43,33% 14.103.885,22 HRK
  Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir 8,14% 2.649.564,41 HRK
  Grad Beli Manastir 5,20% 1.692.596,43 HRK
  Ukupno: 100,00% 32.549.931,28 HRK
 • Naziv ugovora:

  Ugovor o partnerstvu na projektu “Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir”

  Klasa: 325-01/18-01/01

  2100/01-01-03-19-2

  Ur. broj: 01-1325/19

 • Vrijednost ugovora:

  4.342.160,84 kn (od toga Grad 1.692.596,43kn a Baranjski vodovod d.o.o. 2.649.564,41kn)

 • Naziv ugovora:
  Ugovor o uslugama provedbe informiranja javnosti i vidljivosti projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir
 • Broj ugovora:
  077-20-01
 • Datum potpisa ugovora i dodatka:
  19.06.2020.
 • Naručitelj:
  Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir, OIB: 15843910109
 • Odgovorna osoba Naručitelja:
  Krunoslav Rob, dipl.oec.
 • Izvršitelj:
  Zajednica ponuditelja:
  Ekoesco d.o.o., Orahovačka 43, 31000 Osijek, OIB: 59198424658
  i
  Media Ortak, obrt za reklamu, J.J. Strossmayera 341, 31000 Osijek, OIB: 58601139499
 • Odgovorna osoba Izvršitelja:
  Dalibor Radman za Ekoesco d.o.o.
  Domagoj Šuster i Matija Pavković za Media Ortak
 • Indikativni rok izvođenja radova:
  Srpanj 2023.
 • Vrijednost ugovora:
  263.830,00 HRK bez PDV-a
 • Naziv ugovora:
  Ugovor o uslugama nadzora nad projektom „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“
 • Broj ugovora i dodatka ugovoru:
  35/20
 • Datum potpisa ugovora i dodatka ugovoru:
  17.09.2020.
 • Naručitelj:
  Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir, OIB: 15843910109
 • Odgovorna osoba Naručitelja:
  Krunoslav Rob, direktor
 • Izvršitelj:
  Zajednica izvršitelja:
  Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 12, 31000 Osijek, OIB:66736059461
  i
  Prongrad biro d.o.o., Marije Radić 2, 10000 Zagreb; OIB: 39036393587
 • Odgovorne osobe Izvršitelja:
  Stjepan Karin za Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek
  i
  Davor Žalac za Prongrad biro d.o.o.
 • Indikativni rok pružanja usluge:
  srpanj 2023.
 • Vrijednost usluge:
  2.325.888,00 HRK bez PDV-a (ugovor)
 • Naziv ugovora:
  Izgradnja sustava odvodnje na projektu „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir”  
 • Broj ugovora i dodatka ugovoru: 
  01-183/21 
 • Datum potpisa ugovora:
  05.03.2021. 
 • Naručitelj:
  Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir, OIB: 15843910109
 • Odgovorna osoba Naručitelja:
  Krunoslav Rob, direktor
 • Izvršitelj:
  Zajednica izvršitelja:
  Odvodnja d.d. Darda, Sv. Ivana Krstitelja 115, 31326 Darda, OIB: 22880061995
  i
  Sokol d.o.o., H.V.Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci, OIB: 71776187236
  i
  Karašica-Vučica d.d., Trg Ante Starčevića 9, 31540 Donji Miholjac, OIB: 69701859287
  i
  Gravia d.o.o., Ivana Gundulića 65, 31000 Osijek, OIB: 80381365828
  i
  Osijek-Koteks d.d., Šamačka 11, 31000 Osijek, OIB: 44610694500
 • Odgovorne osobe Izvršitelja:
  Igor Biglbauer, direktor za Odvodnja d.d. Darda  
  i
  Goran Elez, direktor za Sokol d.o.o.
  i
  Senka Jurić, direktor za Karašica-Vučica d.d.
  i
  Tomislav Ravlić, direktor za Gravia d.o.o.
  i
  Zoran Škorić i Marko Tadić, direktori za Osijek-Koteks d.o.o.
 • Indikativni rok pružanja usluge:
  780 dana
 • Vrijednost usluge:
  38.465.111,34 HRK bez PDV-a
 • Naziv ugovora:
  Ugovor o uslugama upravljanja projektom „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“
 • Broj ugovora:
  4-2021
 • Datum potpisa ugovora:
  12.04.2021.
 • Naručitelj:
  Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir, OIB: 15843910109
 • Odgovorna osoba Naručitelja:
  Krunoslav Rob, dipl.oec.
 • Izvršitelj:
  Civil Engineering Consultancy d.o.o., Otona Ivekovića 36, 23000 Zadar; OIB 42060982893
 • Odgovorne osobe Izvršitelja:
  Jasminka Ćoza, dipl.ing.građ. za Civil Engineering, Consultancy d.o.o.
 • Indikativni rok pružanja usluge:
  Svibanj 2024.
 • Vrijednost ugovora:
  726.978,00 HRK bez PDV-a
 • Naziv ugovora:
  Ugovor o NADOGRADNJA UPOV-a BELI MANASTIR UKLJUČUJUĆI IZGRADNJU SOLARNE SUŠIONICE MULJA NA PROJEKTU ˝PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE BELI MANASTIR
 • Broj ugovora:
  01-1239/21
 • Datum potpisa ugovora:
  27.12.2021.
 • Naručitelj:
  Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir, OIB: 15843910109
 • Odgovorna osoba Naručitelja:
  Krunoslav Rob, dipl.oec.
 • Izvršitelj:
  ERSA INSAAT PROJE TURIZM SANAYI VE TICARET A.S, Istambul, Turska, Porez.br: 3680247978
 • Odgovorne osobe Izvršitelja:
  Bulent Saruhan Sarayli, predsjednik uprave
 • Indikativni rok pružanja usluge:
  veljača 2025.
 • Vrijednost ugovora:
  52.906.392,24 HRK bez PDV-a
 • Naziv ugovora:
  I.Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ˝Projekt poboljšanja vodnokomunalne
  infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir˝.
 • Naručitelj:
  Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli
  Manastir, OIB: 15843910109.
 • Odgovorna osoba Naručitelja:
  Krunoslav Rob, dipl.oec.
 • Razdoblje provedbe Projekta: Do 31. prosinca 2023.g.
 • Datumi potpisa ugovora:
  PT1 (MINGOR) klasa: 911-01/19-01/63; ur.broj: 517-11-2-2-2-23-6; dana 28.12.2022.g.
  T2 (Hrvatske vode) klasa: 325-04/18-08/196; ur.broj: 374-13-22-111, dana 27.12.2022g.
  Korisnik: Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir, ur.broj: 01-1248-1/22, dana 28.12.2022.g.
 • Naziv ugovora:
  Ugovor o isporuci strojeva i opreme – aglomeracija Beli Manastir
  Grupa 1: Nabava kombiniranog rovokopača-utovarivača
 • Ugovorne strane:
           Kupac: Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir
                        Alojzija Stepinca 7, Beli Manastir, OIB: 15843910109
                        Broj: 01-560/22
                        Beli Manastir, 22.07.2022.g.
                        Odgovorna osoba Kupca: Krunoslav Rob, dipl.oec. – Direktor

  Prodavatelj: Teknoxgroup Hrvatska d.o.o.
                         Zastavnice 25d, Hrvatski Leskovac, Brezovica, Grad Zagreb, OIB: 31826907316
                         Broj: UG 2022-08
                         Zagreb, 21.07.2022.g.
                         Odgovorna osoba Prodavatelja: Miodrag Matijaca, dipl.inž. – Član Uprave

 • Rok isporuke:
  300 kalendarskih dana od dana zadnjeg dana potpisa Ugovora

 • Iznos Ugovora:
  698.000,00HRK (bez PDV-a)
  872.500,00HRK (s PDV-om)

 • Naziv ugovora
  Ugovor o isporuci strojeva i opreme – aglomeracija Beli Manastir
  Grupa 2: Nabava specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda

 • Ugovorne strane:
  Kupac: Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir
  Alojzija Stepinca 7, Beli Manastir, OIB: 15843910109
  Broj: 01-281/23
  Beli Manastir, 06.04.2023.g.
  Odgovorna osoba Kupca: Krunoslav Rob, dipl.oec. – Direktor

  Prodavatelj: Gradatin d.o.o.
  Livadarski put 19, 10360 Sesvete, OIB: 79147056526
  Broj: 53/2023
  Sesvete, 14.04.2023.g.
  Odgovorna osoba Prodavatelja: Marko Jukić  – Direktor

 • Rok isporuke:
  430 kalendarskih dana od dana zadnjeg dana potpisa Ugovora
   
 • Iznos Ugovora:
  510.888,00eura (bez PDV-a)
  638.610,00eura (s PDV-om)
 • Naziv Ugovora
  Ugovor o uslugama izrade koncepcijskog riješenja smanjenja gubitka u sustavu vodoopskrbe na projektu”Projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture na području anglomeracije Beli Manastir”
 • Broj ugovora
  01-1209/22
 • Datum potpisa ugovora i dodatka:
  20.12.2022.
 • Naručitelj:
  Baranjski vodovod
  d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7,
  31300 Beli Manastir, OIB: 15843910109
 • Odgovorna osoba Naručitelja:
  Krunoslav Rob, dipl.oec.
 • Izvršitelj:
  Zajednica ponuditelja:
  Hidrotech d. o. o., Franje Čandeka 23/A, 51 000 Rijeka, OIB: 76278756422
  Hidro-expert d.o.o., Bujska 5, 51 000  Rijeka, OIB: 44628351795
  Rijekaprojekt – vodogradnja d. o. o., Moše Albaharija 10/a, 51 000 Rijeka, OIB:11358640435
 • Odgovorna osoba Izvršitelja – po ovlaštenju:
  Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.
 • Indikativni rok izvođenja radova:
  13 mjeseci od dana potpisa ugovora
 • Vrijednost ugovora:
  864.000,00kn bez PDV-a
  1.080.000,00kn s PDV-om
Scroll to top